Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์61

Written on 28 มกราคม 2020, 06.32 by admin
2020-01-29-06-34-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครร...
Written on 28 มกราคม 2020, 06.29 by admin
2020-01-29-06-30-41
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหารือการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
Written on 28 มกราคม 2020, 04.51 by admin
2020-01-29-04-53-20
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.faceboo...
Written on 28 มกราคม 2020, 04.50 by admin
2020-01-29-04-51-03
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https://w...
Written on 28 มกราคม 2020, 04.48 by admin
2020-01-29-04-49-42
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   http...
Written on 28 มกราคม 2020, 04.47 by admin
2020-01-29-04-48-10
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 28 มกราคม 2020, 04.45 by admin
2020-01-29-04-46-25
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันอังคาร ที่ 28...
Written on 27 มกราคม 2020, 09.50 by admin
2020-01-28-04-51-35
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค เมืองบุรีรัมย์       วันที่ 27 ...
Written on 27 มกราคม 2020, 07.25 by admin
2020-01-27-07-26-17
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https://w...
Written on 27 มกราคม 2020, 07.12 by admin
2020-01-27-07-25-20
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.faceboo...
Written on 27 มกราคม 2020, 07.11 by admin
2020-01-27-07-11-50
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   http...
Written on 27 มกราคม 2020, 07.04 by admin
2020-01-27-07-06-42
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 27 มกราคม 2020, 06.54 by admin
2020-01-27-06-59-00
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันจันทร์ ที่ 27...
Written on 26 มกราคม 2020, 06.53 by admin
2020-01-27-06-53-41
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   htt...
Written on 26 มกราคม 2020, 06.50 by admin
2020-01-27-06-51-55
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 26 มกราคม 2020, 06.48 by admin
2020-01-27-06-48-48
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันอาทิตย์ ที่ 2...
Written on 26 มกราคม 2020, 06.45 by admin
2020-01-27-06-46-44
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https://...
Written on 26 มกราคม 2020, 06.43 by admin
2020-01-27-06-44-18
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.face...
Written on 24 มกราคม 2020, 07.47 by admin
2020-01-24-07-48-26
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https://ww...
Written on 24 มกราคม 2020, 07.46 by admin
2020-01-24-07-47-16
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.facebook...
Written on 24 มกราคม 2020, 07.44 by admin
2020-01-24-07-45-40
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   htt...
Written on 24 มกราคม 2020, 07.43 by admin
2020-01-24-07-44-20
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 ...
Written on 24 มกราคม 2020, 07.41 by admin
2020-01-24-07-42-53
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันศุกร์ ที่ 24 ...
Written on 23 มกราคม 2020, 04.25 by admin
--2-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์  &nbs...
Written on 23 มกราคม 2020, 04.22 by admin
2020-01-24-04-22-49
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https:/...
Written on 23 มกราคม 2020, 04.20 by admin
2020-01-24-04-21-27
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   ht...
Written on 23 มกราคม 2020, 04.19 by admin
2020-01-24-04-19-51
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 23 มกราคม 2020, 04.17 by admin
2020-01-24-04-18-27
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันพฤหัสบดี ที่ ...
Written on 23 มกราคม 2020, 04.15 by admin
2020-01-24-04-16-53
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.faceb...
Written on 22 มกราคม 2020, 04.12 by admin
-aar-after-actions-review-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรม AAR ( After Actions Review ) พร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในความรับผิดชอบ      &nb...
Written on 22 มกราคม 2020, 04.08 by admin
2020-01-24-04-11-55
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ส่งมอบระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ       วันที่ 22 มกราคม 2562 เ...
Written on 22 มกราคม 2020, 04.07 by admin
2020-01-24-04-08-03
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https://www.f...
Written on 22 มกราคม 2020, 04.05 by admin
2020-01-24-04-06-31
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.facebook.c...
Written on 21 มกราคม 2020, 02.45 by admin
2020-01-22-02-47-06
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งนาคพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์       วันท...
Written on 21 มกราคม 2020, 02.43 by admin
2020-01-22-02-43-55
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https://w...
Written on 21 มกราคม 2020, 02.40 by admin
2020-01-22-02-42-32
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.faceboo...
Written on 20 มกราคม 2020, 02.39 by admin
2020-01-22-02-39-40
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.faceboo...
Written on 20 มกราคม 2020, 02.37 by admin
2020-01-22-02-38-15
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https://w...
Written on 19 มกราคม 2020, 02.35 by admin
2020-01-22-02-36-21
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https://...
Written on 19 มกราคม 2020, 02.32 by admin
2020-01-22-02-33-18
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.facebo...
Written on 18 มกราคม 2020, 02.30 by admin
2020-01-22-02-31-07
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น   https://www...
Written on 18 มกราคม 2020, 02.28 by admin
2020-01-22-02-29-38
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.facebook...
Written on 17 มกราคม 2020, 02.27 by admin
2020-01-22-02-27-43
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https...
Written on 17 มกราคม 2020, 02.23 by admin
2020-01-22-02-24-22
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   ...
Written on 17 มกราคม 2020, 02.21 by admin
2020-01-22-02-22-56
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันศุกร์ ที่ 17 ...
Written on 17 มกราคม 2020, 02.20 by admin
2020-01-22-02-21-01
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.   https://ww...
Written on 17 มกราคม 2020, 02.16 by admin
2020-01-22-02-19-02
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.   https://www.facebook...
Written on 15 มกราคม 2020, 08.20 by admin
2020-01-15-08-22-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       ...
Written on 15 มกราคม 2020, 08.14 by admin
2020-01-15-08-14-40
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 15 มกราคม 2020, 08.12 by admin
2020-01-15-08-13-12
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 15 มกราคม 2020, 02.40 by admin
2020-01-15-02-46-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8ชี้แจงข้อมูลงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์        วันที่ 15 มกราค...
Written on 14 มกราคม 2020, 03.03 by admin
2020-01-15-03-07-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       ...
Written on 14 มกราคม 2020, 03.02 by admin
2020-01-15-03-02-43
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 14 มกราคม 2020, 03.00 by admin
2020-01-15-03-01-06
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 13 มกราคม 2020, 02.58 by admin
2020-01-15-02-59-29
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 13 มกราคม 2020, 02.56 by admin
2020-01-15-02-57-44
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 11 มกราคม 2020, 02.46 by admin
-2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำน...
Written on 08 มกราคม 2020, 09.28 by admin
2020-01-08-09-29-23
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 08 มกราคม 2020, 09.27 by admin
2020-01-08-09-27-50
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 07 มกราคม 2020, 09.25 by admin
2020-01-08-09-26-25
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 07 มกราคม 2020, 09.23 by admin
2020-01-08-09-24-31
ายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 06 มกราคม 2020, 09.23 by admin
2020-01-08-09-23-34
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 06 มกราคม 2020, 09.20 by admin
2020-01-08-09-22-21
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 31 ธันวาคม 2019, 09.56 by admin
2020-01-02-09-57-00
ายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 31 ธันวาคม 2019, 09.54 by admin
2020-01-02-09-55-14
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 28 ธันวาคม 2019, 09.52 by admin
2020-01-02-09-53-01
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 28 ธันวาคม 2019, 09.49 by admin
2020-01-02-09-50-46
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 27 ธันวาคม 2019, 09.45 by admin
----25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ “โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 25 ...
Written on 26 ธันวาคม 2019, 09.25 by admin
2020-01-02-09-42-36
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 26 ธันวาคม 2019, 09.25 by admin
2020-01-02-09-38-55
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 26 ธันวาคม 2019, 09.25 by admin
----2563--
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  &n...
Written on 25 ธันวาคม 2019, 09.25 by admin
2020-01-02-09-33-16
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 25 ธันวาคม 2019, 09.25 by admin
2020-01-02-09-31-49
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 25 ธันวาคม 2019, 09.25 by admin
2020-01-02-09-29-48
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 25 ธันวาคม 2019, 09.25 by admin
2020-01-02-09-27-12
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันพุธ ที่ 25 ธัน...
Written on 25 ธันวาคม 2019, 08.55 by admin
2020-01-02-08-56-29
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 25 ธันวาคม 2019, 08.51 by admin
2020-01-02-08-54-36
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานอำเภอบางบาลโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไท...
Written on 24 ธันวาคม 2019, 08.45 by admin
-8--92562---2562
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2562       ...
Written on 24 ธันวาคม 2019, 08.36 by admin
2020-01-02-08-38-23
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินการเพื่อการชลประทานงานจ้างก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จั...
Written on 24 ธันวาคม 2019, 08.32 by admin
2020-01-02-08-34-34
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานก่อสร้างโครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ       วันที่ 24 ธันวา...
Written on 24 ธันวาคม 2019, 08.25 by admin
2020-01-02-08-27-42
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 24 ธันวาคม 2019, 08.20 by admin
2020-01-02-08-21-58
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 23 ธันวาคม 2019, 04.03 by admin
2019-12-24-04-05-54
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการฝายยางบ้านเมื...
Written on 23 ธันวาคม 2019, 04.01 by admin
2019-12-24-04-02-11
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 23 ธันวาคม 2019, 04.00 by admin
2019-12-24-04-01-00
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 23 ธันวาคม 2019, 03.59 by admin
2019-12-24-03-59-42
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันจันทร์ ที่ 23...
Written on 23 ธันวาคม 2019, 03.57 by admin
2019-12-24-03-58-36
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 23 ธันวาคม 2019, 03.55 by admin
2019-12-24-03-57-13
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 22 ธันวาคม 2019, 03.53 by admin
2019-12-24-03-53-54
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 22 ธันวาคม 2019, 03.51 by admin
2019-12-24-03-52-40
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 21 ธันวาคม 2019, 03.48 by admin
2019-12-24-03-49-52
รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี และโครงการประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ ( ประตูระบายน้ำ พระธรรมรา...
Written on 21 ธันวาคม 2019, 03.07 by admin
2019-12-24-03-10-19
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 21 ธันวาคม 2019, 03.05 by admin
2019-12-24-03-06-49
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 20 ธันวาคม 2019, 03.04 by admin
2019-12-24-03-04-52
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 20 ธันวาคม 2019, 03.03 by admin
2019-12-24-03-03-43
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 20 ธันวาคม 2019, 02.59 by admin
2019-12-24-02-59-44
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 20 ธันวาคม 2019, 02.57 by admin
2019-12-24-02-58-41
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 20 ธันวาคม 2019, 02.56 by admin
2019-12-24-02-57-10
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันศุกร์ ที่ 20 ...
Written on 19 ธันวาคม 2019, 08.41 by admin
------12562
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินการเพื่อการชลป...
Written on 19 ธันวาคม 2019, 03.32 by admin
2019-12-20-03-33-04
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ...

หนังสือเวียน62

20 ธันวาคม 2019
2019-12-24-03-01-02  รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิม...
28 ตุลาคม 2019
2019-10-28-09-04-29รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ....
24 สิงหาคม 2019
2019-09-03-03-11-29รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค...
02 สิงหาคม 2019
2019-08-06-02-27-17รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ...
25 กรกฏาคม 2019
2019-07-31-06-56-42รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ วันพฤ...
15 พฤษภาคม 2018
2018-05-15-04-15-44สรุปผลการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการ...
15 พฤษภาคม 2018
2018-05-15-04-12-51ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่...
09 กุมภาพันธ์ 2018
2018-02-09-04-30-01หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ป...
09 กุมภาพันธ์ 2018
2018-02-09-04-27-52คำสั่งแต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน...
09 กุมภาพันธ์ 2018
2018-02-09-04-22-46 แนวทางการเช่าเครื่องจักรกล...
28 กันยายน 2017
-qq---42560ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "...
27 กันยายน 2017
--4--2560ขอให้รายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงาน...
27 กันยายน 2017
--2560โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพ...
27 กันยายน 2017
--2560รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างป...
28 มิถุนายน 2017
---2560ขอให้แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
26 มิถุนายน 2017
2017-06-26-07-17-24สรุปการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง...
26 มิถุนายน 2017
-2560-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุ...
26 มิถุนายน 2017
2017-06-26-07-14-40การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้...
22 มิถุนายน 2017
---2560ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560...
21 มิถุนายน 2017
2017-06-21-09-07-55ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย...
21 มิถุนายน 2017
--2560--ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบ พ.ร.บ...
21 มิถุนายน 2017
--2560การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือน มิถุนายน 2560...
07 เมษายน 2017
2017-04-07-08-19-11การประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์...
07 เมษายน 2017
-6การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาต...
15 กุมภาพันธ์ 2017
-qqขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ "นมัสการสิ่...
24 มกราคม 2017
-agri-mapการขยายผลการดำเนินงานตามนโยบายในการจัดทำและใช้แผนที่ Agri-Map...
17 มกราคม 2017
--2559รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างป...
17 มกราคม 2017
-2560สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
17 มกราคม 2017
----2559สรุปการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำเดือนธันวาคม พ...
10 สิงหาคม 2016
2016-08-10-03-13-18การขออนุมัตินับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง...
10 สิงหาคม 2016
-----4รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างป...
27 มิถุนายน 2016
--2559-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ท...
27 มิถุนายน 2016
2016-06-27-04-35-00ประกาศกรมชลฯ เรื่องอัตราร้อยละการเลื...
27 มิถุนายน 2016
2016-06-27-04-33-41รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น...
13 มิถุนายน 2016
----vdo-streamingการถ่ายทอดสด การสัมมนาเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการ...
13 มิถุนายน 2016
-812559--6682559--3--59ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ ที่81/2559 และ ข668/2559 ลว 3 มิ.ย. 59...
13 มิถุนายน 2016
-q-----12qการให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12...
08 มิถุนายน 2016
-2559-----3--2559ผลการเบิกจ่ายงบปะมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 3 มิถุนายน 255...
07 มิถุนายน 2016
--1รายงานการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 1...
03 มิถุนายน 2016
------182559สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุม และข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริห...
07 เมษายน 2016
2559การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภายในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางประจำป...
04 กุมภาพันธ์ 2016
--05059-14--59การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาส...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-2559-----31--2559ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 31 มกราคม 255...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-03-39-39ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-03-33-05มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-hipps--12--2559การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรั...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-----1ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับกลาง ...
04 กุมภาพันธ์ 2016
----12559ขอส่งสรุปผลการติดตามและตรวจสอบโครงการให้มีความโปร่งใส งบกลาง และเงินกู้ ประ...
04 กุมภาพันธ์ 2016
--2559สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2559...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-8--12559ร่างรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2559...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-8ขอส่งใบลาไปต่างประเทศ ผสก.8...
04 กุมภาพันธ์ 2016
1ย้ายข้าราชการจำนวน1ราย
04 กุมภาพันธ์ 2016
--q-e-gp-qการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางล...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-02-59-22ขอทราบข้อมูลผู้ชนะการประกวดราคา...
03 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-03-04-18-52การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์...
01 กันยายน 2015
-cko--km-team--km-team-workแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณ...
01 กันยายน 2015
--32558ขอเชิญประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2558...
01 กันยายน 2015
-1000----1400-ขอเชิญชวนออกกำลังในระหว่างเวลา 10.00 น. และ เวลา 14.00 น....
14 สิงหาคม 2015
-qqขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ"...
14 สิงหาคม 2015
2015-08-14-02-02-45ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องสุดยอดกลยุทธ์การทำงา...
06 สิงหาคม 2015
2015-08-06-06-42-12ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลสมาชิก กบข. ในสังกัด...
06 สิงหาคม 2015
--the-international-decade-for-action--progress-achieved-and-lessons-learned-for-sustainable-development--30--2558---ผลการประชุมระดับสูง หัวข้อ The International Decade for Action : Progress a...
06 สิงหาคม 2015
2015-08-06-06-06-13แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง...
23 กรกฏาคม 2015
---km----ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม การจัดการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ...
06 กรกฏาคม 2015
--22558--การจัดประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558 (นอกสถานที่) จ.อุดรธาน...
06 กรกฏาคม 2015
2015-07-06-08-31-36ขอเชิญประชุม
19 มิถุนายน 2015
--2556รายงานต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ...
19 มิถุนายน 2015
-stand-by--2559-ขอให้ Stand by ในการประช...
05 มิถุนายน 2015
2015-06-05-04-04-18สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ...
18 พฤษภาคม 2015
2015-05-18-03-31-45ขอส่งผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มีประสอ...
18 พฤษภาคม 2015
2015-05-18-03-30-48การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภ...
08 เมษายน 2015
25582การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภายในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางประจำป...
07 เมษายน 2015
-factor-f--ชักช้อมความเข้าใจเหลักเกณฑ์การใช้ Factor F ฯ นิธิเดช...
07 เมษายน 2015
2015-04-07-02-46-53การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ...
01 เมษายน 2015
--2558แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชก...
26 มีนาคม 2015
-road-map-ผลการปฏิบัติงานและแนวทางดำเนินงาน (Road Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
26 มีนาคม 2015
--2558การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ประจำปี 2558...
25 มีนาคม 2015
--2558ขอให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี...
25 มีนาคม 2015
--2558--29351แจ้งความต้องการบุคคลากรเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอา...
25 มีนาคม 2015
2015-03-25-07-10-50ขอส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ...
24 มีนาคม 2015
--2558-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รา...
19 มีนาคม 2015
---6--2558รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ฉบับปรับปรุงตามมตืคณะรัฐมนตรี (วันที่ 6 มกร...
19 มีนาคม 2015
-e-gpซ้อมความเข้าใจการระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP...
13 มีนาคม 2015
---17--2558--1330----1--14---ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เว...
13 มีนาคม 2015
2015-03-13-03-27-07ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์...
12 มีนาคม 2015
--2558การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2558...
12 มีนาคม 2015
2015-03-12-03-57-00การแต่งตั้งผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) (ปข...
12 มีนาคม 2015
2015-03-12-03-54-47รายงานผลการตรวจสอบภายใน
11 มีนาคม 2015
-dpisขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการใช้งานระบบ DPIS...
11 มีนาคม 2015
2015-03-11-09-08-44รายงานผลการตรวจสอบภายใน
11 มีนาคม 2015
--2558-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รา...
11 มีนาคม 2015
-113--ขอให้ผู้สนใจสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 113 ปี กรมชลประทาน...
06 มีนาคม 2015
--2558-แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
03 มีนาคม 2015
2015-03-03-10-19-29การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสส...
26 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-26-14-49-18ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการซุ้มชลประทานอีสาน...
25 กุมภาพันธ์ 2015
-q-10-qรายงานเรื่อง "ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย"...
25 กุมภาพันธ์ 2015
--2482-2558พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ.2558...
20 กุมภาพันธ์ 2015
--3---8---21-ขออนุมัติแก้ไขตัวอย่างสัญญาเช่าเครื่องจักรกล ข้อ 3. การประกันภัยเครื่องจักร...
05 กุมภาพันธ์ 2015
-2557-2561----การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ...
05 กุมภาพันธ์ 2015
-1---ย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย นายสุขเกษม เจริญจันทร์...

รับฟังความคิดเห็น 61

>>>ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการฝายบ้านสะเต็ง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการแก้มลิงเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
>>> ประกาศ เรื่อ'รายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการประตูระบายน้ำพระศรีศิลป์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 

 

>>> ประกาศ เรื่อยรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 โครงการฝายบ้านสะพุง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

>> > ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548โครงการสถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2  จังหวัดนครปฐม

 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ

 

องคมนตรีดูงานห้วยตาจู

KM สกก.8

km1

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

001067233489

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้833
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2345
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6395
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12858
mod_vvisit_counterเดือนนี้44378
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว56277
mod_vvisit_counterAll days844691

We have: 19 guests online
Your IP: 3.227.211.246
 , 
Today: ม.ค. 29, 2020

ความสุข กรมชลประทาน

ในหลวงเสด็จฯ ทรงเปิด 5 โครงการชลประทาน

การมีส่วนร่วมคือหัวใจ