Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

10 copy

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider


.....................................................................................................................................................................

 รายละเอียดประกอบงบทดลอง

.....................................................................................................................................................................

 

 คู่มือสำหรับประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

....................................................................................................................................................................


ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์61

Written on 06 พฤศจิกายน 2020, 02.41 by admin
2020-11-16-02-49-31
รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา       วันที่ 6...
Written on 14 กรกฏาคม 2020, 02.54 by admin
-11----62563--video-conference
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ Video Conference    &...
Written on 10 กรกฏาคม 2020, 02.52 by admin
----1---
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง (ระยะ 1) ตำบลเฉนียง อำเภอเ...
Written on 09 กรกฏาคม 2020, 02.49 by admin
2020-07-16-02-51-58
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน บ้านเชียงสง จังหวัดสุรินทร์      เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 256...
Written on 09 กรกฏาคม 2020, 02.47 by admin
---2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563       เมื่อวันที่...
Written on 05 กรกฏาคม 2020, 02.45 by admin
---2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563       วันที่ 5 กร...
Written on 02 กรกฏาคม 2020, 02.40 by admin
2020-07-16-02-43-05
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เข้าพบผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที...
Written on 02 กรกฏาคม 2020, 02.36 by admin
--2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563       วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ...
Written on 26 มิถุนายน 2020, 02.34 by admin
---2563-
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ       วัน...
Written on 25 มิถุนายน 2020, 02.29 by admin
-video-conference
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมกองพัสดุชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีตามข้อสังเกต หรือรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการต...
Written on 19 มิถุนายน 2020, 02.26 by admin
2020-07-16-02-29-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งนาค จังหวัดสุรินทร์       เมื่อวันที่ 19 ...
Written on 16 มิถุนายน 2020, 02.19 by admin
2020-07-16-02-22-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ชี้แจงโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ      วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.0...
Written on 16 มิถุนายน 2020, 02.15 by admin
2020-07-16-02-19-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ โครงการประตูระบายน้ำปากลำชีน้อย จังหวัดสุรินทร์วันที่ 16 มิถ...
Written on 15 มิถุนายน 2020, 02.13 by admin
2020-07-16-02-15-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่ สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จัง...
Written on 15 มิถุนายน 2020, 02.05 by admin
2020-07-16-02-12-27
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร  &n...
Written on 06 มิถุนายน 2020, 02.41 by admin
---8-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา  &nbs...
Written on 02 มิถุนายน 2020, 02.37 by admin
--2---
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เข้าพบ แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานโครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสุริน...
Written on 27 พฤษภาคม 2020, 02.34 by admin
---vdo-conference
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมการประชุมพิจารณากรอบการใช้แบบมาตราฐาน และการออกแบบก่อสร้างอาคารชลประทานในดินอ่อน ผ่านระบบ VDO CONFERENCE  &n...
Written on 26 พฤษภาคม 2020, 02.30 by admin
2020-06-09-02-32-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการฝายบ้านรุ่งเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ       วันที่ 26 พฤษภาคม...
Written on 26 พฤษภาคม 2020, 02.27 by admin
---2563--22563
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ ...
Written on 21 พฤษภาคม 2020, 02.23 by admin
2020-06-09-02-27-18
รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ดูงานโครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา       วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวล...
Written on 08 พฤษภาคม 2020, 02.17 by admin
--2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563       วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09...
Written on 05 พฤษภาคม 2020, 02.09 by admin
----2563--
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  &...
Written on 29 เมษายน 2020, 02.39 by admin
2020-04-30-02-41-09
พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร       วันที่ 29 เมษาย...
Written on 28 เมษายน 2020, 08.20 by admin
--plate-bearing-test-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง และศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นดิน (Plate bearing test)โ...
Written on 24 เมษายน 2020, 08.18 by admin
----2--
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เร่งดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราว โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ       ...
Written on 24 เมษายน 2020, 08.12 by admin
2020-04-29-08-14-57
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราวโครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ       วันที่ 24 เมษายน 2563 เวล...
Written on 22 เมษายน 2020, 08.10 by admin
2020-04-29-08-11-48
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราว โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา      ...
Written on 10 เมษายน 2020, 08.07 by admin
-covid-19-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่...
Written on 09 เมษายน 2020, 08.05 by admin
-2563--2564--video-conference
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเตรียมความพร้อมการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร...
Written on 09 เมษายน 2020, 08.02 by admin
-covid-19-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่...
Written on 09 เมษายน 2020, 08.00 by admin
2020-04-29-08-01-07
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 09 เมษายน 2020, 07.58 by admin
2020-04-29-07-59-35
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.  ...
Written on 08 เมษายน 2020, 07.56 by admin
-11----32563--video-conference
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference    &n...
Written on 08 เมษายน 2020, 07.53 by admin
2020-04-29-07-55-25
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยงานก่อสร้าง ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญอันเนื่อ...
Written on 08 เมษายน 2020, 07.49 by admin
-19
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สนับสนุนน้ำดื่ม จุดตรวจ คัดกรอง สกัดกั้นไวรัสโควิด - 19       วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ...
Written on 07 เมษายน 2020, 07.46 by admin
2020-04-29-07-48-51
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและมอบหน้ากากอนามัย ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่      &nbs...
Written on 07 เมษายน 2020, 07.44 by admin
2020-04-29-07-45-49
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและมอบหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่       ...
Written on 31 มีนาคม 2020, 10.14 by admin
-save-rid-
ร่วมมือกัน #SAVE RID ตามมาตราการกองพัฒนา...
Written on 31 มีนาคม 2020, 02.19 by admin
-----2---
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและมอบหน้ากากอนามัย โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) และโครง...
Written on 31 มีนาคม 2020, 02.16 by admin
2020-04-01-02-17-30
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันอังคาร ที่ 31...
Written on 31 มีนาคม 2020, 02.15 by admin
2020-04-01-02-16-05
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 31 มีนาคม 2020, 02.13 by admin
2020-04-01-02-14-35
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https:/...
Written on 31 มีนาคม 2020, 02.07 by admin
2020-04-01-02-12-09
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://www....
Written on 29 มีนาคม 2020, 10.03 by admin
-----19
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จุดตรวจ คัดกรอง สกัดกั้นไวรัสโควิด – 19         เ...
Written on 28 มีนาคม 2020, 04.57 by admin
2020-03-30-04-58-23
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://www.f...
Written on 28 มีนาคม 2020, 04.56 by admin
2020-03-30-04-56-49
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันเสาร์ ที่ 28 ...
Written on 28 มีนาคม 2020, 04.54 by admin
2020-03-30-04-55-05
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://...
Written on 28 มีนาคม 2020, 04.52 by admin
2020-03-30-04-53-19
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. h...
Written on 27 มีนาคม 2020, 04.51 by admin
2020-03-30-04-51-39
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://www.f...
Written on 27 มีนาคม 2020, 04.49 by admin
2020-03-30-04-49-58
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://...
Written on 27 มีนาคม 2020, 04.47 by admin
2020-03-30-04-48-39
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. h...
Written on 27 มีนาคม 2020, 04.46 by admin
2020-03-30-04-47-13
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันศุกร์ ที่ 27 ม...
Written on 27 มีนาคม 2020, 04.43 by admin
-rid-big-cleaning-day---covid-19-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID - 19 )       วันที่ 27 ...
Written on 26 มีนาคม 2020, 04.31 by admin
2020-03-30-04-32-54
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา&nbs...
Written on 26 มีนาคม 2020, 04.28 by admin
2020-03-30-04-29-16
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https...
Written on 26 มีนาคม 2020, 04.26 by admin
2020-03-30-04-27-29
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 26 มีนาคม 2020, 04.25 by admin
2020-03-30-04-25-49
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันพฤหัสบดี ที่ ...
Written on 25 มีนาคม 2020, 08.43 by admin
2020-03-25-08-44-27
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://www.fac...
Written on 25 มีนาคม 2020, 08.42 by admin
2020-03-25-08-43-30
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://ww...
Written on 25 มีนาคม 2020, 08.41 by admin
2020-03-25-08-42-01
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. htt...
Written on 25 มีนาคม 2020, 08.37 by admin
2020-03-25-08-40-27
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันพุธ ที่ 25 มี...
Written on 25 มีนาคม 2020, 04.18 by admin
--11--2562-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จังหวัดพระนคร...
Written on 24 มีนาคม 2020, 08.33 by admin
2020-03-25-08-34-43
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://...
Written on 24 มีนาคม 2020, 08.32 by admin
2020-03-25-08-33-30
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ht...
Written on 24 มีนาคม 2020, 08.29 by admin
2020-03-25-08-31-33
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันอังคารที่ 24 ม...
Written on 23 มีนาคม 2020, 06.22 by admin
2020-03-24-06-22-51
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://www....
Written on 23 มีนาคม 2020, 06.20 by admin
2020-03-24-06-21-25
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://...
Written on 23 มีนาคม 2020, 06.18 by admin
2020-03-24-06-18-57
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. h...
Written on 23 มีนาคม 2020, 06.16 by admin
2020-03-24-06-17-32
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันจันทร์ ที่ 23...
Written on 20 มีนาคม 2020, 06.13 by admin
----2--
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบพื้นที่ งานก่อสร้างแก้มลิงเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงเกาะแก้ว จังหวัดสุร...
Written on 18 มีนาคม 2020, 06.10 by admin
---12563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ร่วมประชุมกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณฯและหน่วยเบิกจ่าย ครั้งที่ 1/2563       &n...
Written on 17 มีนาคม 2020, 06.05 by admin
2020-03-24-06-08-56
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 17 มีนาคม 2020, 06.03 by admin
2020-03-24-06-04-31
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 17 มีนาคม 2020, 06.02 by admin
2020-03-24-06-02-52
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 17 มีนาคม 2020, 06.00 by admin
2020-03-24-06-01-46
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันอังคาร ที่ 17...
Written on 16 มีนาคม 2020, 05.58 by admin
2020-03-24-05-58-54
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันจันทร์ ที่ 16 ...
Written on 16 มีนาคม 2020, 05.56 by admin
2020-03-24-05-57-02
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 16 มีนาคม 2020, 04.57 by admin
2020-03-16-04-58-06
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https:/...
Written on 16 มีนาคม 2020, 04.56 by admin
2020-03-16-04-56-47
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันจันทร์ ที่ 16...
Written on 16 มีนาคม 2020, 04.54 by admin
2020-03-16-04-55-33
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 13 มีนาคม 2020, 04.51 by admin
2020-03-16-04-53-25
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์       วันที่ 13 มีนาคม...
Written on 13 มีนาคม 2020, 04.45 by admin
2020-03-16-04-46-53
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงานและพบปะประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ       วันที่ 13 มีนาคม 2...
Written on 13 มีนาคม 2020, 04.42 by admin
------11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11    ...
Written on 13 มีนาคม 2020, 04.39 by admin
2020-03-16-04-41-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งน้ำและแนวทางการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราช...
Written on 12 มีนาคม 2020, 04.36 by admin
2020-03-16-04-37-34
รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะองคมน...
Written on 12 มีนาคม 2020, 04.31 by admin
--covid--19-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมรณรงณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID – 19 )       วันที่ 12 มีนาคม 256...
Written on 10 มีนาคม 2020, 04.29 by admin
2020-03-16-04-29-33
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://www....
Written on 10 มีนาคม 2020, 04.27 by admin
2020-03-16-04-28-11
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://...
Written on 10 มีนาคม 2020, 04.25 by admin
2020-03-16-04-26-24
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ...
Written on 10 มีนาคม 2020, 04.23 by admin
2020-03-16-04-24-51
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันอังคาร ที่ 10...
Written on 09 มีนาคม 2020, 12.19 by admin
2020-03-16-04-21-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหารือการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์  &n...
Written on 09 มีนาคม 2020, 11.24 by admin
2020-03-09-11-25-33
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://www.f...
Written on 09 มีนาคม 2020, 11.23 by admin
2020-03-09-11-24-18
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://...
Written on 09 มีนาคม 2020, 11.22 by admin
2020-03-09-11-23-06
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. ht...
Written on 09 มีนาคม 2020, 11.20 by admin
2020-03-09-11-22-01
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันจันทร์ ที่ 9 ม...
Written on 05 มีนาคม 2020, 11.06 by admin
---2--
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ       เมื...
Written on 04 มีนาคม 2020, 10.59 by admin
2020-03-09-11-05-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา     วัน...
Written on 03 มีนาคม 2020, 10.44 by admin
----2563--
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  &n...
Written on 02 มีนาคม 2020, 10.42 by admin
2020-03-09-10-43-16
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. https://www.f...

หนังสือเวียน62

04 กรกฏาคม 2020
---2563สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องใ...
31 มีนาคม 2020
2020-04-01-02-00-26รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค...
15 พฤษภาคม 2018
2018-05-15-04-15-44สรุปผลการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการ...
15 พฤษภาคม 2018
2018-05-15-04-12-51ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่...
09 กุมภาพันธ์ 2018
2018-02-09-04-30-01หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ป...
09 กุมภาพันธ์ 2018
2018-02-09-04-27-52คำสั่งแต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน...
09 กุมภาพันธ์ 2018
2018-02-09-04-22-46 แนวทางการเช่าเครื่องจักรกล...
28 กันยายน 2017
-qq---42560ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "...
27 กันยายน 2017
--4--2560ขอให้รายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงาน...
27 กันยายน 2017
--2560โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพ...
27 กันยายน 2017
--2560รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างป...
28 มิถุนายน 2017
---2560ขอให้แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
26 มิถุนายน 2017
2017-06-26-07-17-24สรุปการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง...
26 มิถุนายน 2017
-2560-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุ...
26 มิถุนายน 2017
2017-06-26-07-14-40การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้...
22 มิถุนายน 2017
---2560ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560...
21 มิถุนายน 2017
2017-06-21-09-07-55ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย...
21 มิถุนายน 2017
--2560--ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบ พ.ร.บ...
21 มิถุนายน 2017
--2560การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือน มิถุนายน 2560...
07 เมษายน 2017
2017-04-07-08-19-11การประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์...
07 เมษายน 2017
-6การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาต...
15 กุมภาพันธ์ 2017
-qqขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ "นมัสการสิ่...
24 มกราคม 2017
-agri-mapการขยายผลการดำเนินงานตามนโยบายในการจัดทำและใช้แผนที่ Agri-Map...
17 มกราคม 2017
--2559รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างป...
17 มกราคม 2017
-2560สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
17 มกราคม 2017
----2559สรุปการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำเดือนธันวาคม พ...
10 สิงหาคม 2016
2016-08-10-03-13-18การขออนุมัตินับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง...
10 สิงหาคม 2016
-----4รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างป...
27 มิถุนายน 2016
--2559-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ท...
27 มิถุนายน 2016
2016-06-27-04-35-00ประกาศกรมชลฯ เรื่องอัตราร้อยละการเลื...
27 มิถุนายน 2016
2016-06-27-04-33-41รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น...
13 มิถุนายน 2016
----vdo-streamingการถ่ายทอดสด การสัมมนาเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการ...
13 มิถุนายน 2016
-812559--6682559--3--59ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ ที่81/2559 และ ข668/2559 ลว 3 มิ.ย. 59...
13 มิถุนายน 2016
-q-----12qการให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12...
08 มิถุนายน 2016
-2559-----3--2559ผลการเบิกจ่ายงบปะมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 3 มิถุนายน 255...
07 มิถุนายน 2016
--1รายงานการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 1...
03 มิถุนายน 2016
------182559สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุม และข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริห...
07 เมษายน 2016
2559การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภายในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางประจำป...
04 กุมภาพันธ์ 2016
--05059-14--59การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาส...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-2559-----31--2559ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 31 มกราคม 255...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-03-39-39ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-03-33-05มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-hipps--12--2559การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรั...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-----1ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับกลาง ...
04 กุมภาพันธ์ 2016
----12559ขอส่งสรุปผลการติดตามและตรวจสอบโครงการให้มีความโปร่งใส งบกลาง และเงินกู้ ประ...
04 กุมภาพันธ์ 2016
--2559สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2559...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-8--12559ร่างรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2559...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-8ขอส่งใบลาไปต่างประเทศ ผสก.8...
04 กุมภาพันธ์ 2016
1ย้ายข้าราชการจำนวน1ราย
04 กุมภาพันธ์ 2016
--q-e-gp-qการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางล...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-02-59-22ขอทราบข้อมูลผู้ชนะการประกวดราคา...
03 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-03-04-18-52การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์...
01 กันยายน 2015
-cko--km-team--km-team-workแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณ...
01 กันยายน 2015
--32558ขอเชิญประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2558...
01 กันยายน 2015
-1000----1400-ขอเชิญชวนออกกำลังในระหว่างเวลา 10.00 น. และ เวลา 14.00 น....
14 สิงหาคม 2015
-qqขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ"...
14 สิงหาคม 2015
2015-08-14-02-02-45ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องสุดยอดกลยุทธ์การทำงา...
06 สิงหาคม 2015
2015-08-06-06-42-12ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลสมาชิก กบข. ในสังกัด...
06 สิงหาคม 2015
--the-international-decade-for-action--progress-achieved-and-lessons-learned-for-sustainable-development--30--2558---ผลการประชุมระดับสูง หัวข้อ The International Decade for Action : Progress a...
06 สิงหาคม 2015
2015-08-06-06-06-13แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง...
23 กรกฏาคม 2015
---km----ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม การจัดการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ...
06 กรกฏาคม 2015
--22558--การจัดประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558 (นอกสถานที่) จ.อุดรธาน...
06 กรกฏาคม 2015
2015-07-06-08-31-36ขอเชิญประชุม
19 มิถุนายน 2015
--2556รายงานต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ...
19 มิถุนายน 2015
-stand-by--2559-ขอให้ Stand by ในการประช...
05 มิถุนายน 2015
2015-06-05-04-04-18สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ...
18 พฤษภาคม 2015
2015-05-18-03-31-45ขอส่งผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มีประสอ...
18 พฤษภาคม 2015
2015-05-18-03-30-48การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภ...
08 เมษายน 2015
25582การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภายในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางประจำป...
07 เมษายน 2015
-factor-f--ชักช้อมความเข้าใจเหลักเกณฑ์การใช้ Factor F ฯ นิธิเดช...
07 เมษายน 2015
2015-04-07-02-46-53การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ...
01 เมษายน 2015
--2558แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชก...
26 มีนาคม 2015
-road-map-ผลการปฏิบัติงานและแนวทางดำเนินงาน (Road Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
26 มีนาคม 2015
--2558การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ประจำปี 2558...
25 มีนาคม 2015
--2558ขอให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี...
25 มีนาคม 2015
--2558--29351แจ้งความต้องการบุคคลากรเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอา...
25 มีนาคม 2015
2015-03-25-07-10-50ขอส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ...
24 มีนาคม 2015
--2558-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รา...
19 มีนาคม 2015
---6--2558รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ฉบับปรับปรุงตามมตืคณะรัฐมนตรี (วันที่ 6 มกร...
19 มีนาคม 2015
-e-gpซ้อมความเข้าใจการระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP...
13 มีนาคม 2015
---17--2558--1330----1--14---ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เว...
13 มีนาคม 2015
2015-03-13-03-27-07ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์...
12 มีนาคม 2015
--2558การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2558...
12 มีนาคม 2015
2015-03-12-03-57-00การแต่งตั้งผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) (ปข...
12 มีนาคม 2015
2015-03-12-03-54-47รายงานผลการตรวจสอบภายใน
11 มีนาคม 2015
-dpisขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการใช้งานระบบ DPIS...
11 มีนาคม 2015
2015-03-11-09-08-44รายงานผลการตรวจสอบภายใน
11 มีนาคม 2015
--2558-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รา...
11 มีนาคม 2015
-113--ขอให้ผู้สนใจสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 113 ปี กรมชลประทาน...
06 มีนาคม 2015
--2558-แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
03 มีนาคม 2015
2015-03-03-10-19-29การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสส...
26 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-26-14-49-18ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการซุ้มชลประทานอีสาน...
25 กุมภาพันธ์ 2015
-q-10-qรายงานเรื่อง "ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย"...
25 กุมภาพันธ์ 2015
--2482-2558พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ.2558...
20 กุมภาพันธ์ 2015
--3---8---21-ขออนุมัติแก้ไขตัวอย่างสัญญาเช่าเครื่องจักรกล ข้อ 3. การประกันภัยเครื่องจักร...
05 กุมภาพันธ์ 2015
-2557-2561----การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ...
05 กุมภาพันธ์ 2015
-1---ย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย นายสุขเกษม เจริญจันทร์...
05 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-05-03-02-38ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี...
02 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-02-07-01-44ขอเชิญประชุมเร่งรัดเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำพระธรรมราชา จังหว...
02 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-02-07-00-15เเจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำเเหน่งข้าราชการที่ว่าง...

รับฟังความคิดเห็น 61

>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านชับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา อำภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลดอนอราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 
>>>ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการฝายบ้านสะเต็ง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการแก้มลิงเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
>>> ประกาศ เรื่อ'รายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการประตูระบายน้ำพระศรีศิลป์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 

 

>>> ประกาศ เรื่อยรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 โครงการฝายบ้านสะพุง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

>> > ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548โครงการสถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2  จังหวัดนครปฐม

 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ

 

องคมนตรีดูงานห้วยตาจู

KM สกก.8

km1

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

001067233489

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้197
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้955
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3918
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7753
mod_vvisit_counterเดือนนี้15152
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว41487
mod_vvisit_counterAll days1527352

We have: 5 guests, 1 bots online
Your IP: 3.238.249.17
 , 
Today: เม.ย. 15, 2021

ความสุข กรมชลประทาน

ในหลวงเสด็จฯ ทรงเปิด 5 โครงการชลประทาน

การมีส่วนร่วมคือหัวใจ