Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ระบบส่งน้ำโครงการห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

 - งบประมาณก่อสร้าง 219.000 ล้านบาท

 - พื้นที่ชลประทาน 12,570 ไร่

 1 2

 3     8

 4   5