Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ระบบส่งน้ำโครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

 - งบประมาณก่อสร้าง 90.000 ล้านบาท

 - พื้นที่ชลประทาน 5,000 ไร่

stop