Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ระบบส่งน้ำโครงการห้วยทา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

 - งบประมาณก่อสร้าง 195,042,009 ล้านบาท

 - พิ้นที่ชลประทาน 18,000 ไร่

 01 02

 03 04

 05 07

 08 09