Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด    ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ณ บริเวณโครงการฝายบ้านใหม่   ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ได้มีการปลูกพันธุ์ไม้หลากหลายประเภท เช่น ต้นรวงผึ้ง   2 ต้น ต้นคูน 100 ต้น ต้นหางนกยูง 100 ต้น ต้นหูกระจง 50 ต้น ต้นกัลปพฤกษ์ 50 ต้น และต้นยางนา จำนวน 50 ต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

1 (Phone)

2 (Phone)

3 (Phone)

4 (Phone)

5 (Phone)

6 (Phone)

7 (Phone)

8 (Phone)

9 (Phone)

10 (Phone)

11 (Phone)

12 (Phone)

13 (Phone)

14 (Phone)

15 (Phone)

16 (Phone)

17 (Phone)

18 (Phone)

19 (Phone)

20 (Phone)

21 (Phone)

22 (Phone)

23 (Phone)

24 (Phone)