Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนา   แหล่งน้ำขนาดกลาง นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมและประชุม  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงาน โดยมีนายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2561  มีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบ จำนวน 10 โครงการ เป็นโครงการตามงบ พรบ.ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 โครงการ รวมผลการเบิกจ่ายร้อยละ 74 และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 1 โครงการ  ผลงานร้อยละ 11

     ในโอกาสนี้ นายชูชาติ รักจิตร ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานเพื่อชื่อเสียงของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและกรมชลประทานต่อไป

1 (Phone)

2 (Phone)

3 (Phone)

3 (2) (Phone)

4 (Phone)

5 (Phone)

6 (Phone)

7 (Phone)