Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ 
          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักบริหารโครงการ โดยส่วนวางโครงการที่ 2 มีคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการและหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จากโครงการ จำนวน 100 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประชาชนมีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 
          โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ และฝายพับได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานการศึกษาโครงการพิเศษ (Special Report:SR) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบ ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแหล่ง

1

3

2

4

5

5

6

7

8

9

10