Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฝายบ้านโนนเชียงสี จังหวัดศรีสะเกษ
       เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฝายบ้านโนนเชียงสี ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวโครงการฝายบ้านโนนเชียงสี เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายยาว 70.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พร้อมสะพานคนเดินข้ามฝาย ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( พ.ศ. 2561-2562 ) ปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 95 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎร และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลคูบ

1

2

3

4

6

7

8

9