Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดการลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU )   ค่ากระแสไฟฟ้าโครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสุรินทร์

     วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 จัดการลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวรรค์น้อย ( สถานีสูบน้ำ PL1 ) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุทิตย์ สุดศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลชุมแสง และนายพีระพล พูลพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ร่วมลงนาม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2556 และมีผู้ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จากโครงการ จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนมีความต้องการโครงการและยินยอมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า

     โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประตูระบายน้ำขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 บาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศาลา ( สถานีสูบน้ำ PR1 ) และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวรรค์น้อย ( สถานีสูบน้ำ PL1 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร มีพื้นที่ชลประทาน 6,700 ไร่

4

1

2

3