Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ( ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ) เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

     วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ( ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ) นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมและประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 โดยมีนายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2562 
    สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ จังหวัดสุรินทร์ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ จังหวัดนครราชสีมา โครงการฝายบ้านโนนเชียงสี จังหวัดศรีสะเกษ และโครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วร้อยละ 78.15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11