Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ( ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ) ลงพื้นที่ดูงานโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง จังหวัดบุรีรัมย์
     วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ( ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ) พร้อมคณะลงพื้นที่ดูงาน โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ณ บริเวณหัวงาน โดยนายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมชลประทาน ( ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ) ได้สั่งการให้คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่
โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างเพื่อทดน้ำและเก็บกักน้ำในล้ำน้ำมูล เป็นอาคารบังคับน้ำแบบบานระบายตรงขนาด 12.50 x 7.00 เมตร จำนวน 4 บาน บานระบายแบบพับได้ขนาด 20.00 x 4.00 เมตร จำนวน 2 บาน มีอัตราการระบายสูงสุด 1,400 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีแผนงานก่อสร้างระยะเวลา 2 ปี ( 2564 – 2565 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรม มีพื้นรับประโยชน์ 18,600 ไร่

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11