Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึก เขต 2 งานก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง จังหวัดบุรีรัมย์ 
       วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เปิดเผยว่า นายอภิชาติ เจริญรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึก เขต 2 เข้าพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมเพื่อสอบถามข้อมูลและสถานะการการดำเนินการ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพงศธร โลหะมาศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและให้ข้อมูลงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับชี้แจง แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ 
       โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง อยู่ระหว่างการออกแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาของกรมชลประทาน และการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) ซึ่งจะก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำมูล ที่ตั้งหัวงานอยูในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาคาร บังคับน้ำแบบบานระบายตรง ขนาด 12.50 x 7.00 เมตร จำนวน 4 บาน บานระบายแบบพับได้ขนาด 20.00 x 4.00 เมตร จำนวน 2 บาน มีอัตราการระบายสูงสุด 1,400 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีแผนงานก่อสร้างระยะเวลา 2 ปี (2564-2565) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรม มีพื้นที่ รับประโยชน์ 18,600 ไร่

1

2

3

4