Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล–บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเรื่องการออกแบบงานก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล–บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพงศธร ศิริอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ( ด้านออกแบบและคำนวณ ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นประธาน การประชุม เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าด้านการออกแบบงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักออกแบบฯ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ผ่านมา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจแบบให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดหาในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

1

2

3

4