Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายภพเดช พรมโลก นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าเจ้าที่ฝ่ายวิศวกรรม จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานพัฒนาแหล่งน้ำโดยการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ และผลประโยชน์จากโครงการ จำนวน 60 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชน มีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประตูระบายน้ำขนาด 10.00 x 7.40 เมตร จำนวน 4 ช่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค 800 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่

1

2

3