Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ประชุมหาแนวทางการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
       วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าที่ในสังกัด เข้าประชุมร่วมกับนายมานิจ รำมะนา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อหาแนวทางการดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นาโครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จังหวัดนครราชสีมา
       โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานดินถมบดอัดแน่นร่องแกนและงานก่อสร้าง อาคารระบายน้ำล้น มีแผนงานก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ชลประทานจำนวน 4,000 ไร่

5

6

7

8