Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ชี้แจงแนวทางบรรเทาภัยแล้งราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
       วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เปิดเผยว่า นายวิชัย จันทวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบนายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เพื่อขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ช่วยหาแนวทางการบรรเทาภัยแล้งให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลกระสัง
       เบื้องต้น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ช่วยหาแนวทางการบรรเทาภัยแล้งให้แก่ราษฎรตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการประสานงานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง เพื่อการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาปัญหาแก่ราษฎร กรมชลประทานมีแผนดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใกล้เคียงกับพื้นที่ตำบลกระสังโดยก่อสร้างแก้มลิงหนองหัวควายพร้อมอาคารประกอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา ความเหมาะสมเบื้องต้น

1

2

3

4