Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมลงพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
       วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายอรัญ เถื่อนรัศมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม ร่วมลงพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะนายจีรวัฒน์ แก้วทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ โดยจะพิจารณาหาแนวทางการผันน้ำจากลำบริบูรณ์ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำตะคลอง เพื่อผันน้ำมาเติมหนองม่วงในเขตพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำโดยการตัดยอดน้ำเข้าเมืองและใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้พื้นที่โดยรอบ

2

1

3

4