Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
       วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
       ในการนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นพลังของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

12

34

56

727

89

1011

1213

1415

1616

1718

1920

2122

2324

2526