Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE เพื่อติดตามการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 ( สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 )

       วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE เพื่อติดตามการประชุมร่วมกันของรัฐสภาและเตรียมพร้อมให้ข้อมูลชี้แจง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานการประชุม 
       ในการนี้ เป็นการติดตามการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 ( สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 )ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1

2

3

4