Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประจวบ โนนใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ร่วมลงพื้นที่ และให้ข้อมูลอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีสภาพตื้นเขินทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ และสะพานทางสัญจรระหว่าง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ - ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันเกิดการชำรุดและมีขนาดที่เล็ก รถยนต์ไม่สามารถสัญจรสวนทางกันได้
       ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว มีความต้องการให้กรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำและสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเพื่อทดแทนสะพานเดิม โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายภาระกิจดังกล่าวให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เบื้องต้น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสม เพื่อหาแนวทางบรรเทาปัญหาให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10