Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการส่งน้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชในเขตพื้นที่ ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้มอบหมายให้นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการส่งน้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชในเขตพื้นที่ ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการรับน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกพืชให้ทั่วถึงอย่างเป็นธรรม และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ พื้นที่รวมประมาณ 3,000 ไร่
       ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ ตั้งอยู่ที่ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี ( 2559 - 2562 ) ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 98.77 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลละลาย ตำบลรุง และตำบลชำ ให้มีระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค – บริโภคและเพื่อให้สามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฝนทิ้งช่วง มีพื้นที่ชลประทาน 4,500 ไร่

5

1

3

4