Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่งานพัฒนาแหล่งน้ำห้วยตาปาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

       วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายพงศธร โลหะมาศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่งานพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณห้วยตาปาด ตำบลตาตุม   อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่บริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขินทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ

       จากการตรวจสอบและสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ พบว่ามีความต้องการอยากให้การพัฒนาและขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณดังกล่าว พร้อมกับขอให้ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งสำนักงานก่อสร้างก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8             จะดำเนินการจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อหาแนวทางบรรเทาปัญหาให้ราษฎรต่อไป

1

2

3

4