Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำโครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง จังหวัดสุรินทร์

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำโครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ บริเวณหัวงาน
       โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เพื่อทดน้ำในลำน้ำมูล ปัจจุบันได้ส่งมอบให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อการดำเนินการจัดสรรน้ำในลำน้ำมูล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญในช่วงฝนทิ้งช่วงปี 2562 และเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในอนาคตกรมชลประทานได้มีแผนก่อสร้างอาคารบังคับในลำน้ำมูลอีก 2 แห่ง ได้แก่ อาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และอาคารบังคับน้ำบ้านขามตามุข ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญให้แก่พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลทั้งสองแห่งต่อไป

3

1

2

4

5