Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงห้วยกุง จังหวัดศรีสะเกษ

       วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณโครงการแก้มลิงห้วยกุง ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายพยุงศักดิ์ ธรรมบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 และประชาชนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ และให้ข้อมูล ซึ่งภูมิประเทศเดิมมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำ ได้เต็มประสิทธิภาพ
       สืบเนื่องจาก นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้แทน นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นหนังสือขอให้กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำและแก้มลิงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

4

1

2

3

5

6