Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงน้ำห้วยแคน จังหวัดศรีสะเกษ

       วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่บริเวณโครงการแก้มลิงน้ำห้วยแคน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสมศักดิ์ ผาคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนน ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย และประชาชนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันแก้มลิงดังกล่าวมีสภาพตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นหนาแน่นทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง และไม่สามารถเป็นแหล่งน้ำที่ตำบลรังแร้งได้ใช้ประโยชน์ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8

4

1

2

3

5