Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบพื้นที่โครงการแก้มลิงบ้านพะเนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ

       วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงบ้านพะเนาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสาคร โพธิ์ราบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพตื้นเขินทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้

       สืบเนื่องจาก นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้แทน นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดศรีสะเกษบเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นหนังสือขอให้กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกแก้มลิงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

4

3

2

3