Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบพื้นที่โครงการแก้มลิงบ้านโนนน้อยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายสุพันธุ์ เกตละคร นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่โครงการแก้มลิงบ้านโนนน้อยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายชำนาญ พลบุตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 8 และนายสุวัจน์ โพธิ์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 9 ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
สืบเนื่องจาก นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้แทน นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นหนังสือขอให้กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกแก้มลิงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

3

1

2

4