Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการแก้มลิงเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการแก้มลิงเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โดยมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์ จากโครงการ จำนวน 85 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนมีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

       โครงการแก้มลิงเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ซึ่งกรมชลประทานจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนสิงหาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเป็นแก้มลิงเพื่อชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำเพื่อช่วยบรรเทา การขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งของราษฎร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

2

1

3

4

5