Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ 8 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์
       ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เปิดเผยว่า นายเกียรติศักดิ์ หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการแก้มลิงเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล 
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีแหล่งน้ำเก็บกักใช้ประโยชน์จากโครงการต่อไป

2

1

3

4