Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา
       วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายอรัญ เถื่อนรัศมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 เข้าพบนายประเวท ศรีทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เพื่อชี้แจงข้อมูลงานก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำลำเชียงไกร ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ของโครงการดังกล่าว โดยมีนายนวพล สิงห์ไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านส้ม หมู่ที่2 ตำบลดอนชมพู ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
       โครงการประตูระบายน้ำลำเชียงไกร เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาแหล่งน้ำของโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำมูลบน จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่บริเวณหัวงานมีสภาพเป็นที่ราบและมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการระบายน้ำในลำเชียงไกรก่อนไหลลงแม่น้ำมูล กรมชลประทานจึงพิจารณาก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้จะเร่งรัดดำเนินการสำรวจและออกแบบต่อไป

1

2

3

4