Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างแก้มลิงลำปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์
       วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายธนกิจ ทับทิมไทย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 จัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ( ครั้งที่ 2 ) โครงการก่อสร้างแก้มลิงลำปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์ จากโครงการ จำนวน 35 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชน มีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
       โครงการแก้มลิงลำปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านการสำรวจและออกแบบ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และยังสามารถผันน้ำเพื่อเพิ่มประมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์

1

2

3

4