Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ประชุมหาแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณาความเหมาะสมจุดก่อสร้างฝายในลำน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา

       วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายอรัญ เถื่อนรัศมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าประชุมร่วมกับนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและพิจารณาความเหมาะสมจุดก่อสร้างฝายในลำน้ำมูล บริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และลงพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบ สภาพพื้นที่ โดยมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
       ทั้งนี้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จะจัดเข้าแผนเตรียมความพร้อม ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น และดำเนินการสำรวจเพื่อออกแบบต่อไป

1

2

3

4