Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหารือ แนวทางการขุดลอกอ่างเก็บน้ำและปรับภูมิทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขุดลอกอ่างเก็บน้ำและปรับภูมิทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการก่อสร้างขนาดกลางที่ 8 ได้เสนอแผนงานก่อสร้างให้มีแลนด์มาร์ค ในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เป็นรูปช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์และการสร้างลู่ปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต1 
       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 2 ปี ( 2564 – 2565 ) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจในเขตพื้นที่ใจกลางเมือง ทั้งนี้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน จากเดิม 21.96 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 36.20 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไข และบรรเทาภัยแล้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่รับประโยชน์ 48,566 ไร่

1

2

3

4