Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ร่วมกับนายอมรศักดิ์ สุขแสวง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ณ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ตามนโยบาย กรมชลประทาน เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในลุ่มน้ำมูล กำลังประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งเกิดจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จึงให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการให้ความช่วยเหลือ
1
2
3
4
5
6
7
8