Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ดูงาน โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา
       วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การต้อนรับและให้ข้อมูล นายคำรณ เตียตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการดังกล่าว
       โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ พร้อมอาคารประกอบ ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( 2560-2562 ) ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 95.65 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในตัวเมือง และปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ของชุมชนในพื้นที่

1

2

3

4