Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อวางแผนงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว
       โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ และฝายพับได้ ขนาด 19.20 X 3.00 เมตร จำนวน 2 ช่องมีแผนงานดำเนินการ 2 ปี ( 2563-2564 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบ และตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร จำนวน 400 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,750 ไร่

 

3

4

2

1