Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562
       วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ
       สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 100 โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 100 โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 100 โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 81.88 โครงการฝายบ้านโนนเชียงสี จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 100 และโครงการประตูระบายน้ำ พระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 82.63 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วร้อยละ 97.95

1

2

3

4