Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
       วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจัดกิจกรรม KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ฝในเรื่องการรับเอกสารโดยการป้อนข้อมูลรายละเอียดเอกสาร การแก้ไขเอกสารแนบต้นฉบับ เอกสารแนบเพิ่มและการออกเลขที่เอกสาร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

1

2

3

4