Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  สนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เปิดเผยว่า นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ร้องขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ 17 บ้านเชียงสง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่ประสบปัญหา การขาดแคลนน้ำเนื่องจากบ่อพักน้ำประปาหมู่บ้านชำรุดเป็นเวลานานไม่มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ เบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้สั่งการให้ นายสมหมาย โยธา หัวหน้าฝ่ายช่างกล จัดรถบรรทุกน้ำนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ดังกล่าว ตามนโยบายกรมชลประทานที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน

1

2

3

4

5

6

7