Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8ร่วมหารือการประปาสุรินทร์พัฒนาแหล่งน้ำในลำชีน้อย จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือแผนงานก่อสร้างแหล่งน้ำในลำชีน้อย ร่วมกับนายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ณ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำในลำชีน้อยสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์
สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งกรมชลประทานได้รับมอบหมายภารกิจในการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง และจะมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เสนอผู้บริหารของกรมชลประทานต่อไป

1

2

3

4