Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 รับเรื่องร้องขอสร้างฝายในลำชีน้อย จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ให้การต้อนรับ นายทวีป บุญวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ได้มีหนังสือร้องขอให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายในลำชีน้อยซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8
เบื้องต้น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ได้รับทราบและรับเรื่องร้องขอดังกล่าว และจะมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาแนวทางดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรตำบลสวาย จังหวัดสุรินทร์ ต่อไป

1

2

3

4