Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และนายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ แสวงผล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชชาติ นิยมตรง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางการพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์
       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 3 ปี ( 2564 – 2566 ) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำอำปึล ตั้งอยู่ที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 3 ปี ( 2564 – 2566 ) ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรในพื้นที่เขตตำบลเทนมีย์ และพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

1

2

3

4