Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เข้าพบนายอำเภอ เพื่อหารือการกำหนดราคาที่ดินและค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 เข้าพบนายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และต่อมาเวลา 11.00 น. เข้าพบนายธวัช สุวรรณ นายอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ว่าการอำเภอบางบาล ร่วมกับนายดิศชาต เจนนุวัตร หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการกำหนดราคาค่าที่ดินและค่ารื้อถอน       สิ่งปลูกสร้าง โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
ปัจจุบันโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านจัดหาที่ดิน พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีที่ดินทั้งหมด 310 แปลง ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 307 แปลง ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 3 แปลง กรมที่ดินรับคำขอไว้แล้ว 251 แปลง มีการออกรังวัดที่ดินช่วงที่ปักหลักเขตแล้ว จำนวน 263 แปลง ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 152 แปลง กรมชลประทานอนุมัติบัญชีพร้อมจ่าย ค่าที่ดินแล้ว 119 แปลง
1
2
3
4