Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินการเพื่อการชลประทานอำเภอพระนครศรีอยุธยา โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562
       วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินการเพื่อการชลประทาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 2027/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยมีนายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้สามารถดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ปัจจุบันโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านจัดหาที่ดิน พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีที่ดินทั้งหมด 310 แปลง ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 307 แปลง ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 3 แปลง กรมที่ดินรับคำขอไว้แล้ว 251 แปลง มีการออกรังวัดที่ดินช่วงที่ปักหลักเขตแล้ว จำนวน 263 แปลง ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 152 แปลง กรมชลประทานอนุมัติบัญชีพร้อมจ่าย ค่าที่ดินแล้ว 119 แปลง

1

2

3

4

5