Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานอำเภอบางบาลโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน อำเภอบางบาล โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายธวัช สุวรรณ นายอำเภอบางบาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล เพื่อให้สามารถดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
       ปัจจุบันโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านจัดหาที่ดิน พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีที่ดินทั้งหมด 310 แปลง ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 307 แปลง ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 3 แปลง กรมที่ดินรับคำขอไว้แล้ว 251 แปลง มีการออกรังวัดที่ดินช่วงที่ปักหลักเขตแล้ว จำนวน 263 แปลง ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 152 แปลง กรมชลประทานอนุมัติบัญชีพร้อมจ่าย ค่าที่ดินแล้ว 119 แปลง

4

3

2

1