Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ส่งมอบระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งมอบระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ ให้โครงการชลประทานศรีสะเกษ ณ บริเวณหัวงานโครงการ โดยมีนายปัญญา ประชากูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานศรีสะเกษ และนายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รับมอบโครงการเพื่อดำเนินการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาต่อไป
       ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ ตั้งอยู่ที่ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี ( 2559 - 2562 ) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลละลาย ตำบลรุง และตำบลชำให้มีระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค – บริโภค มีพื้นที่ชลประทาน 4,500 ไร่

 

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1596817580458681/1596816943792078/?type=3&theater

 

8

7

6

5

4

3

2

1