Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
       วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เปิดเผยว่า คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่โครงการฝายยางบ้านเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยได้มอบหมายให้นายพงศธร โลหะมาศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ บริเวณโครงการ
       สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งในลำชีน้อย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานก่อสร้างปี 2563 และอีก 2 โครงการซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมศึกษาความเหมาะสมสำรวจ และออกแบบ ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำปากลำชีน้อย ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และโครงการฝายพับได้บ้านเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างทดแทนฝายบ้านเมืองลีงแห่งเดิม

 

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1597736767033429/1597736623700110/?type=3&theater

 

3

4

5

6

7

8

2

1