Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค เมืองบุรีรัมย์
       วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เพื่อตรวจติดตาม การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค เมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานบุรีรัมย์
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่

 

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1601237963349976/1601236863350086/?type=3&theater

 

12

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11