Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค จังหวัดบุรีรัมย์
         วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 พร้อมเจ้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
        ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่

 

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1602919906515115/1602918886515217/?type=3&theater

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11