Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง โดยมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากโครงการ จำนวน 40 คน การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชากรนในครั้งนี้ประชาชนมีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
       โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตั้งอยู่ที่ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบงานก่อสร้างเป็นฝายคอนกรีต ติดตั้งฝายพับได้ พร้อมอาคารประกอบ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( 2563-2564 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ และตำบลน้ำเกลี้ยง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร และการอุปโภค – บริโภค จำนวน 400 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,750 ไร่

 

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1609672252506547/1609666309173808/?type=3&theater

 

2

3

4

5

6

7

8

1